Dnes je Utorok, 25. jún 2019

CORADO - IS, s.r.o.

DETEKTÍVNA SLUŽBA

Detektívna služba

Ustanovenie § 4 odsek 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ).

Z dôvodovej správy

Detektívna služba sa spravidla vykonáva skrytou formou; ide najmä o hľadanie osoby alebo majetku a zisťovanie informácií rôzneho druhu. Do detektívnej činnosti patrí aj monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste. Táto forma detektívnej služby je vykonávaná najmä v predajných jednotách za účelom sledovania osôb, či neodcudzujú tovar. Detektívna služba je svojou podstatou najcitlivejším druhom bezpečnostnej služby, najmä pokiaľ ide o možnosť zásahu do osobnostných práv.

Cieľové skupiny

fyzické osoby, právnické osoby , advokátske kancelárie, súdni znalci, poisťovne, banky, finančné a leasingové spoločnosti, štátne inštitúcie, samosprávy, mediálne inštitúcie, telekomunikačné inštitúcie a pod.

Detektívna služba je:

 1. hľadanie osoby
  • hľadanie osôb na pohybe
  • hľadanie nezvestných osôb
  • hľadanie osôb vyhýbajúcim sa akýmkoľvek spôsobom právnej povinnosti
 2. hľadanie majetku
  • hľadanie pobytu fyzických osôb
  • hľadanie sídla právnických osôb
  • hľadanie majetku, ktorý je premetom zmluvného plnenia a jeho identifikácia v zmysle platnej legislatívy ( týkajúceho sa kúpy - predaja, týkajúceho sa poistnej udalosti, na ktorý je poskytovaný hypotekárny úver, týkajúceho sa predmetu leasingu, ktorý je predmetom dedičského konania, ktorý je predmetom rozvodového konania a pod. )
  • hľadanie majetku získaného protiprávnym konaním alebo získaným nedodržaním resp. porušením zmluvných podmienok a pod.
  • preverenie pravosti identifikačných znakov motorového vozidla a údajov deklarovaných k jeho pôvodu
 3. monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, ktoré je vykonávané najmä v predajných jednotách za účelom sledovania osôb, či neodcudzujú tovar
 4. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie údajov pre výkon znaleckej činnosti potrebných k vypracovaniu znaleckého posudku ako dôkazného prostriedku v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie údajov potvrdzujúcich či vyvracajúcich skutkový stav veci pred súdom alebo v správnom konaní
  • získavanie údajov svedčiacich v prospech klienta, resp. v jeho neprospech, ktoré neboli z rôznych dôvodov predložené ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • v prípade získania údajov prostredníctvom pátracej činnosti, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok, v zmysle platnej legislatívy detektív, ktorý údaje získal poskytne svedeckú výpoveď pred súdom resp. správnym orgánom
  • získavanie údajov o osobe prípadného svedka, zabezpečenie jeho prvého kontaktu s orgánom činným v trestnom konaní, resp. so správnym orgánom, alebo s možným právnym zástupcom
  • získanie údajov potrebných ako dôkazný prostriedok pred súdom v exekučnej veci
  • získavanie údajov potrebných ako dôkazný prostriedok pred súdom z podozrenia leasingových, úverových, subvenčných alebo poisťovacích podvodov
  • získavanie údajov o zamestnancoch a ich konaniach smerujúcich k poškodeniu dobrého mena firmy, spôsobujúcich finančné úniky detektívom v obchodných domoch, v hoteloch, bankách a iných finančných inštitúciách, výrobných prevádzkach, predajniach a pod.
 5. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • zisťovanie spôsobu trávenia voľného času u mladistvých a maloletých osôb
  • preverovanie okruhu osôb, s ktorými sa maloletá alebo mladistvá osoba stretáva, či tieto nepredstavujú bezpečnostné riziko z hľadiska jeho ochrany pred kriminalitou páchanou na mládeži, neželanému získaniu drogovej závislosti, prípadne z hľadiska ich ochrany pred trestnoprávnou zodpovednosťou
  • získavanie informácií rôzneho druhu o fyzických osobách alebo právnických osobách slúžiacich ako podklad pre zmluvné vzťahy s klientom
  • získavanie informácií rôzneho druhu o uchádzačoch o zamestnanie so zámerom eliminácie bezpečnostných rizík majúcich vplyv pre chod podniku zamestnávateľa
  • získavanie informácií o osobách slúžiacich ako podklad k žiadosti o získanie osvedčenia bezpečnostnej previerky NBÚ
  • získanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby zamerané na vyhľadávanie technických služieb používaných na zisťovanie údajov o aktivitách klienta s návrhom na účinné opatrenia
  • pátranie po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch, v prípadoch ak ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu uzavrie jeden z manželov
 6. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
  • získavanie informácií o osobách ( dlžníkoch ), či tieto sú vlastníkmi hnuteľného resp. nehnuteľného majetku, akým spôsobom s ním nakladajú, resp. či takýto majetok v čase vymáhania pohľadávky nepreviedli na inú osobu
 7. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo u zamestnancov firiem, aj za použitia technickej služby
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo spoločníkmi obchodných spoločností, resp. konateľmi obchodných spoločností, aj za použitia technickej služby

 

Prečo si vybrať Corado

28 rokov na trhu bezpečnostných služieb
Dlhoročná dôvera klienta
Záruka kvality

© Corado - všetky práva vyhradené. Stránky neprešli jazykovou úpravou
Realizácia Webworks a Era Web Solutions