GDPR

zasahovka coradonova budovaGDPR

GDPR a ochrana osobných údajov

Zásady spracovávania osobných údajov

Vážení klienti a zamestnanci

Aby ste mohli využívať naše služby a byť zamestnaní, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracovávanie zákonným spôsobom, sú pre nás prvoradé. V tomto dokumente sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracovávame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. CORADO – SOAT, spol.s.r.o.

Vaše osobné údaje spracováva naša spoločnosť CORADO – SOAT, spol. s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č.418/N, so sídlom Párovská 2, 949 01 Nitra, IČO: 34104569, kontakt www.corado.sk (ďalej len „spoločnosť“).

Účel spracovávania osobných údajov

a) Obchodná činnosť a personalistika Spracovávanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä v oblasti poskytovania bezpečnostnej ochrany podľa zák. č. 473/2005 Z.z. a riešenie odstúpenia od zmluvy.

b) Reklamácie Spracovanie vykonávame za účelom riešenia reklamácii, a to najmä na prijatie a zaevidovanie reklamácie, vybavenie reklamácie, vydania dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy.

c) Poskytovanie služieb Spracovávanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na zaevidovanie zmluvy s osobnými údajmi , riešenie odstúpenia od zmluvy.

d) Podpora služieb pultu centrálnej ochrany (ďalej len“ PCO“) Spracovávanie vykonávame pre účel registrácie a administrácie hlavného užívateľského účtu PCO, alebo aj zariadení, podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti

e) Školenia v pôsobnosti spoločnosti Spracovávanie vykonávame za účelom vystavenia potvrdenia o vašom úspešnom absolvovaní nášho odborného školenia.

f) Fakturácia a účtovníctvo Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe zákona o účtovníctve.

g) Marketing Spracovávanie vykonávame za účelom sprostredkovania vypracovania cenových ponúk, starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o svojich súvisiacich službách, ich inováciách, vlastnostiach , alebo o partneroch prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.

Spracovávané osobné údaje pre jednotlivé účely

Spracovávané osobné údaje       Účel    Účel    Účel    Účel    Účel    Účel    Účel
                                                          a              b       c         d            e        f           g
Meno, priezvisko, titul                    x              x        x        x             x        x          x
Obchodné meno                             x              x        x         x            x        x          x
Dátum narodenia                            x                                                 x
Pracovná pozícia                            x              x        x         x            x
Školenia                                            x                                                 x
Vlastnoručný podpis                       x                                   x           x                    x
Adresa                                               x              x       x          x            x         x        x
IČO                                                     x                       x          x                       x
IČ DPH                                               x                       x          x                       x
DIČ                                                      x                       x          x                      X
Číslo bankového účtu                      x                       x                                  x
Údaje o platbách                                                                                   x
E – mailové adresy                            x         x            x         x                      x
Telefónne číslo                                   x         x            x         x                      x
Miesto poskytovania služby             x                  x              x                      x
Udalosti pri poskytovaní služby                  x       x              x         x                     x
 

 Právne základy.

– Zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov.

– Plnenie zmluvy napr. pre poskytovanie služieb.

– Oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich súvisiacich službách, ich inováciách alebo vlastnostiach, poskytovať im technickú podporu a odborné školenia.

– Súhlas pre zasielanie informácií napr. pre potenciálnych záujemcov o služby.

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Ak je na spracovávanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho poskytnúť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

– cez online formulár,

– cez e-mail. corado@corado.sk

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

– cez on-line formulár,

– zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail corado@corado.sk,

– zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.

Poskytovanie osobných údajov subdodávateľom

Aby sme zaistili riadny chod našej spoločnosti a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vaším osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä o poštových doručovateľov, subdodávateľov služieb, poskytovateľa služby PCO, montážnych partnerov t.j. spoločnosti vykonávajúce inštaláciu bezpečnostných zariadení, audítorskú spoločnosť a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré poskytujú služby nám a s ktorými máme, s cieľom chrániť vás, uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (tzn. mimo priestor EU).

Doba uchovávania osobných údajov

– Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.

– Zmluvy uchovávame v zmysle zák.č.473/2005Z.z.. Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.

– Dokumenty obchodného charakteru, ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky, uchovávame po dobu 1 roku. – Dokumenty vzťahujúce sa k reklamáciám uchovávame po dobu 7 rokov.

– Dokumenty týkajúce sa služieb po dobu trvania zmlúv alebo 10 rokov.

– Dokumenty vzťahujúce sa ku školeniam a vydaným certifikátom uchovávame po dobu 5 rokov.

– Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.

– Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj Súhlas.

Kontakt ohľadom osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu corado@corado.sk.

Právo dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Zákon na ochranu osobných údajov ustanovil nasledujúce práva: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať.

Podrobné znenie práv je uvedené v samostatnom dokumente „Poučenie o právach dotknutých osôb“, ktorý je zverejnený na webovom sídle spoločnosti.

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email corado@corado.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracovávame nezákonne.

Spracovávanie osobných údajov vo firme

Osobné údaje spracovávame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracovávané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracovávanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

Zabezpečenie ochrany vašich osobných

Bezpečnosť osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne vzdelávame zamestnancov ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené šifrovaním, obmedzením prístupu osôb, zabezpečením a monitorovaním priestorov, prísnou doménovou politikou, heslom a antivírovým programom.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracovávania osobných údajov v našej spoločnosti. Aktuálne znenie Zásad spracovávania osobných údajov je zverejnené na našom webovom sídle.

zodpovená za GDPR: Ing. Daniela Jančovičová0903 720 229, jancovicova@corado.sk