CORADO IS

corado IS

CORADO - IS - odborná príprava a poradenstvo

Spoločnosť CORADO – IS, s.r.o.vznikla v roku 2008 ako dcérska spoločnosť CORADO – SOAT, s.r.o. určená predovšetkým na vykonávanie odbornej prípravy a poradenstva. V roku 2008 boli spoločnosti CORADO – IS, s.r.o. udelená licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva.

V roku 2009 bolo Ministerstvom vnútra SR vydané osvedčenie o udelení akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy a poradenstva

Odborná príprava a poradenstvo

Ustanovenie § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ).

Z dôvodovej správy
Odbornou prípravou a poradenstvom je príprava na výkon strážnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby a príprava na výkon detektívnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

Cieľové skupiny
Osoby, ktoré budú vykonávať fyzickú ochranu alebo pátranie, osoby poverené výkonom odbornej prípravy a poradenstva , pre prevádzkovanie bezpečnostnej služby a pre ďalšie osoby stanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti, u ktorých sa vyžaduje držba preukazu odbornej spôsobilosti a pre osoby, ktoré sú už držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti.

Odborná príprava a poradenstvo je:

príprava na výkon strážnej služby
Špecializovaná odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu S ( pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania ) sa vykonáva v rozsahu:
Základy právneho poriadku Slovenskej republiky 3 hodiny
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 3 hodiny
Všeobecné záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 10 hodín
Základy trestného práva 8 hodín
Základy kriminalistiky 6 hodín
Zákon o priestupkoch a správny poriadok 5 hodín
Zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Železničnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe 8 hodín
Teória taktiky a techniky vykonávania zásahov 6 hodín
Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov 12 hodín
Zdravotná príprava 4 hodiny
Požiarna príprava 5 hodín.
Špecializovaná odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu P ( pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov ) sa vykonáva v rozsahu:
Základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 hodín
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny
Všeobecné záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 15 hodín
Základy trestného práva 8 hodín
Základy kriminalistiky a kriminológie 6 hodín
Zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín
Zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Železničnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe 10 hodín
Teória taktiky a techniky vykonávania zásahov 8 hodín
Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov 12 hodín
Zdravotná príprava 4 hodiny
Požiarna príprava 4 hodiny
Manažment ( starostlivosť o zákazníka, komunikácia, základné pracovnoprávne vzťahy ) 6 hodín.
Odborná príprava na skúšku v skrátenej forme pre osoby, ktoré sú už držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti sa vykonáva v rozsahu:
Všeobecne záväzné právne predpisy o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 10 hodín
Základy trestného práva 5 hodín
Teória taktiky techniky vykonávania zásahov 5 hodín
Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov 10 hodín
príprava na výkon detektívnej služby
tak ako je to uvedené v príprave na výkon strážnej služby
poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služb