VÝKON SLUŽBY FYZICKEJ OCHRANY

profesionalne sluzby v oblasti zabezpecenia ochrany majektu a osob nitra

Služby SBS - Fyzická ochrana

Fyzická ochrana - všeobecné informácie

 • Fyzickú ochranu majetku poskytujeme bezúhonnými, spoľahlivými, fyzicky a psychicky schopnými, alkoholovo, toxicky a drogovo nezávislými pracovníkmi, ktorí spĺňajú všetky požiadavky v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti.
 • Technické vybavenie pracovníkov spoločnosti je priamo závislé od plnenia bezpečnostných úloh pre odberateľa. Pracovníci sú periodicky školení s novými technickými možnosťami pri realizácii bezpečnostných projektov.
 • Za účelom eliminovania mimoriadnych udalostí a výskytu iných nežiaducich javov vykonávame technickú kontrolu služieb, ktorú realizujeme zavádzaním  elektronického obchôdzkového systému a  jeho online vyhodnocovaním prostredníctvom PCO. Spracovanie audio–video signálov umožňuje monitorovanie dôležitých priestorov s následným vyhodnocovaním a  konzultáciou priamo u klienta alebo na PCO resp. u poverených osôb CORADO – SOAT, spol. s r.o.
 • Fyzická kontrola výkonu stráženia spočíva v pravidelných i náhodných kontrolách výkonu služby poverenými kvalifikovanými zamestnancami.
 • Pracovníci raz mesačne absolvujú školenia z výkonu služby, riešenia mimoriadnych udalostí, odstraňovanie nedostatkov služby. Taktiež absolvujú školenia z protipožiarnej ochrany, prvej pomoci pri úrazoch, správanie sa pri hrozbe bombou alebo pri prepade. Sú zaškolení s najmodernejšou elektronickou signalizačnou a zabezpečovacou technikou a sú schopní obsluhovať náročné elektronické prístroje.

Všeobecné činnosti zamestnancov ochrany

 • Výkon stráženia a ochrany zamestnancov, klientov a majetku odberateľa v súlade so všeobecnými smernicami, pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou, denným režimom pre výkon služby ochrany a pracovnou inštrukciou.
 • Denný režim pre výkon služby ochrany bližšie určuje požiadavky odberateľa a je spracovaný individuálne pre potreby každého objektu.
 • Pracovnú inštrukciu vydáva odberateľ a je určená všetkým členom SBS vykonávajúcim ochranu príslušného objektu odberateľa.
 • Zamedzenie vniknutia nepovolaných osôb do stráženého objektu odberateľa, rozkrádania a poškodzovania jeho majetku.
 • Ochrana pri manipulácií a nakladania zásielok peňazí, cenností alebo tovaru podľa potreby odberateľa.
 • Vedenie kľúčového režimu, evidencie vozidiel, evidencie príchodu a odchodu zamestnancov odberateľa a pod. podľa požiadaviek a potrieb odberateľa,
spolahliva strazna sluzba nitra

Výzbroj - výstroj - rovnošata

  Zbrane sú volené podľa podmienok a dôležitosti výkonu služby: revolvery 38 special, pištoľ ráže 7,65 mm a 9 mm. Na vyžiadanie odberateľa zabezpečíme aj služobné brokovnice, samopal Škorpión a samopal vzor 58.

  Výstroj na opasku dopĺňame podľa potreby plynovými alebo elektrickými paralyzérmi, obuškom „Tonfa“, kovovými putami, ručným svietidlom, príp. hľadačom kovových predmetov.

  Rovnošata spĺňa podmienky z hľadiska estetiky a funkčnosti. Pracovníci využívajú ochranné balistické vesty ako súčasť rovnošaty pri plnení špecifických úloh.

corado nitra sbs kariera