Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

zasahovka coradonova budovaGDPR

Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

Dolu podpísaný /-á

Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………………….

Bydlisko: ……………………………………………………. …………………………………..

týmto namietam spracúvanie mojich osobných údajov spoločnosťou CORADO – SOAT, s.r.o. Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.418N, Sídlo: Párovská 2, 949 01 Nitra, IČO: 34104569, za účelom:

………………………………………………………………………………………………………

Spracúvanie mojich osobných údajov namietam z nasledovných dôvodov: /popíšte dôvody, prečo nechcete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali/ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:

 rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť;

 iným spôsobom: …………………………………………….

Poučenie:

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a žiadať o nápravu na súde.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. V prípade kladného vybavenia žiadosti, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na daný účel.

Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať.

Tento dokument po vyplnení odošlite na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mail corado@corado.sk.

 

V ……………………….., dňa ………………..

 

                                                                   …………………………………….

                                                                         Podpis dotknutej osoby