Poučenie o právach dotknutých osôb

zasahovka coradonova budovaGDPR

Poučenie o právach dotknutých osôb

Vážení klienti a zamestnanci

Aby ste mohli využívať služby bezpečnostnej ochrany a byť zamestnaní, spracovávame vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracovanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. V tomto poučení sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

Práva klientov a zamestnancov

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracovávame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracovávame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracovávaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek.

Vaše osobné údaje vymažeme, ak

• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,

• odvoláte svoj súhlas,

• namietate voči spracovávaniu vašich osobných údajov,

• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť.

d) Právo na obmedzenie spracovávania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.

K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

• nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, do doby kým neoveríme ich správnosť,

• vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,

• namietate voči spracovávaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XLS alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracovávame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracovávanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu nášho oprávneného záujmu, môžete namietať ich spracovávanie, ak máte na to osobné dôvody.

Výkon práva

Vašu žiadosť nám môžete poslať:

• e-mailom na adresu corado@corado.sk

• poštou na adresu sídla spoločnosti CORADO – SOAT,s.r.o., Párovská 2, 949 01 Nitra

Každou vašou žiadosťou sa budeme zaoberať , o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Poskytovanie informácií a vybavovanie žiadostí je bezplatné. Pokiaľ ale ako dotknutá osoba zašlete tú istú žiadosť opakovane, pričom táto bude zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, máme právo:

• požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia,

• odmietnuť konať na základe vašej žiadosti.

Tento dokument nadobúda platnosť dňom 25.5.2018.