GDPR

zasahovka coradonova budovaGDPR

GDPR a ochrana osobných údajov

Zásady spracovávania osobných údajov

Vážení klienti a zamestnanci

Aby ste mohli využívať naše služby a byť zamestnaní, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracovávanie zákonným spôsobom, sú pre nás prvoradé. V tomto dokumente sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracovávame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. CORADO – SOAT, spol.s.r.o.

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR):
Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) – kamerový systém:

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Ak je na spracovávanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho poskytnúť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

– cez online formulár,

– cez e-mail. corado@corado.sk

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

– cez on-line formulár,

– zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail corado@corado.sk,

– zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.

Doba uchovávania osobných údajov

 

– Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.

– Zmluvy uchovávame v zmysle zák.č.473/2005Z.z.. Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.

– Dokumenty obchodného charakteru, ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky, uchovávame po dobu 1 roku. – Dokumenty vzťahujúce sa k reklamáciám uchovávame po dobu 7 rokov.

– Dokumenty týkajúce sa služieb po dobu trvania zmlúv alebo 10 rokov.

– Dokumenty vzťahujúce sa ku školeniam a vydaným certifikátom uchovávame po dobu 5 rokov.

– Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.

– Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj Súhlas.

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne vzdelávame zamestnancov ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené šifrovaním, obmedzením prístupu osôb, zabezpečením a monitorovaním priestorov, prísnou doménovou politikou, heslom a antivírovým programom.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracovávania osobných údajov v našej spoločnosti. Aktuálne znenie Zásad spracovávania osobných údajov je zverejnené na našom webovom sídle.

zodpovená za GDPR: zodpovednaosoba@corado.sk, t.č: 037/6511 943